KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Budapest szíve - Városháza fórum

BPA budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó tervjavaslatok elkészítése, műemlék épület átalakítása és épületegyüttes tervezése.

 

 


 

„Budapest szíve – Városháza fórum”

ÖSSZEFOGLALÓ TERVPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A tervpályázat kiírója:          BUDAPEST FŐVÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

                                               1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A tervpályázat lebonyolítója:

                                     BUDAPEST FŐVÁROS  ÖNKORMÁNYZATA

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiemelt Fejlesztések Irodája

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

 

A tervpályázat tárgya:

 

„Budapest szíve – Városháza fórum”

a budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó tervjavaslatok elkészítése, műemlék épület átalakítása és épületegyüttes tervezése

 

A tervpályázat tárgya a dokumentációban meghatározott tervezési területen a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala műemlék épülete felújításának, bővítésének építészeti tervezése, és a Városháza tömb (Budapest V. ker. Városház u. 9.-11., hrsz: 24357) beépítetlen részén a hivatali funkciókon kívül kulturális és közösségi funkciókat, szabadtéri rendezvényeket is befogadó, üzleti hasznosítású, karakteres építészeti megfogalmazású épületegyüttes kialakítására, valamint a tömb térségének fejlesztésére vonatkozó tervjavaslatok beszerzése a kiírásban foglaltak szerint.

 

A tervezési feladat a Városháza épületegyüttes kialakítása, a Károly körúti beépítés építészeti megfogalmazása, elsődlegesen a hivatal funkció lehető legmegfelelőbb elhelyezése, ezen kívül kulturális és piaci funkciók telepítése, ezáltal a terület élettel telítése és a megvalósíthatóság piaci feltételeinek megteremtése.

A telek beépítésének építészeti megoldása mellett az együttes és környezete sokrétű kapcsolatát is meg kell teremteni, továbbá a létesítményt és környezetét úgy kell kialakítani, hogy a város számára jelkép értékűvé válhasson.

A tervezési feladat alapvetően a Városháza épületegyüttes korszerű építészeti-műszaki kialakítása. Ennek megoldása azonban csak úgy lehet sikeres, ha a tervezett Városháza épületegyüttes kifogástalanul ágyazódik be környezetébe a Budapest Szíve Programhoz illeszkedően, ideértve mind a műszaki (egyéni- és tömegközlekedés, gyalogos megközelítés, közművek stb.), mind az építészeti, városépítészeti kérdések megoldását. Ezért a tervezési feladatot két egymásra épülő szinten kell kibontani:

-         A Városháza épület(együttes) számára a 24357 hrsz-ú, 39.690 m² alapterületű ingatlan vehető igénybe. Erre a területre kell az építészeti –műszaki tervjavaslatot kidolgozni.

-         A tervezési feladat második szintjét a Városháza környezetének városépítészeti megfogalmazása jelenti. A tervezési terület határain belüli terület városépítészeti, közlekedésfejlesztési, és egyéb fejlesztési kapcsolatait kell kidolgozni, különös tekintettel a Deák Ferenc térrel, valamint a Madách térrel való aktív kapcsolat megteremtésére.

A tervezési feladat olyan összetett térszervezési- téralakítási feladat, amelynek eredményeként – a Deák tér körzetében, a Városháza telek és közvetlen környezete konszolidálásával – egy nagyvonalú XXI. századi térstruktúra jön létre a Belváros északkeleti kapujaként.

A Fórum körzet kiterjedt közösségépítő funkciókat ötvöz egy szolgáltató városháza ügyfélszolgálati, hivatali-adminisztratív, és reprezentációs funkcióival. A létrejövő térszövet a nagyváros centrumaként a közösségépítő cél kielégítésén túl, a városhasználók, turisták számára is a találkozások helye, tere, körzete lesz.

A tervpályázat célja:

A Kiíró célja a tervpályázati kiírásban és  dokumentációban megfogalmazott új Városháza Fórum tervezési programot városépítészeti, építészeti és műemlékvédelmi szempontból magas színvonalon teljesítő, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslat, és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervező kiválasztása.

A tervpályázat jellege:

Kiíró a tervpályázatot meghívásos eljárással, két szakaszban kívánja megvalósítani. A pályázat közösségi értékhatárt elérő tervpályázat.

a)     A tervpályázat jellege: a Kbt. 10. címe szerinti meghívásos tervpályázati eljárás

b)     A tervpályázati eljárás formája: általános tervpályázati eljárás

c)     Közösségi értékhatárt elérő értékű tervpályázat

A meghívásos tervpályázati eljárás két szakaszból áll:  

I.:         Az eljárás első szakaszában a Kiíró a pályázók szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás első szakaszában a Kiíró nem kérhet, a Pályázó pedig nem nyújthat be pályaművet. A kétszakaszos eljárás első szakaszában bárki jelentkezhet az eljárásban való részvételre. Az alkalmasság vizsgálatának eredményét a Kiíró kihirdeti. A Kiíró az alkalmasnak minősíthető Pályázók számát nem korlátozza.

II.:        Az eljárás második szakaszában az első szakaszban alkalmasnak minősített tervezők (Pályázók) az eredményhirdetést követő 5 napon belül meghívást kapnak - a tervpályázati dokumentáció megküldésével egyidejűleg - pályamű benyújtására. 

A tervpályázati eljárás formája:  

A tervpályázat lebonyolítása

-           a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,

-           a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet,

-           a tervpályázati hirdetményekről szóló 2/2006. (I.13.) IM rendelet

-           az Európai Közösségek Bizottsága 1564/2005/EK rendelete

-           a Fővárosi Közgyűlés 1399/2007. (08.30.)  és 1400/2007. (08.30.)  számú határozatai

-           555/2005. számú Főpolgármesteri Intézkedés, valamint az 533/2006. számú Főpolgármesteri Intézkedés (továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat )

-           valamint a tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

 

A tervpályázat a Magyar Építész Kamara szakmai segítségnyújtásával és részvételével kerül lebonyolításra.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata:

A tervpályázati eljárás I. (részvételi) szakasza: 

a)

Tervpályázat meghirdetése

               2008. április 9.

b)

A tervpályázati részvételi dokumentáció értékesítésének kezdete:

az Európai Unió Hivatalos lapjában való megjelenés napjától.  2008. április 9.

c)

A részvételi jelentkezések benyújtása

2008. május 19. 9 óra

d)

Az alkalmasság vizsgálatának eredmény-hirdetése

2008. június 23. 9 óra

A tervpályázati eljárás II. (pályázati) szakasza: 

a)

Felhívás pályamű benyújtására, és a Korm. R. 6.§ (3) bek. szerinti tervpályázati dokumentáció megküldése, vagy átadása az alkalmasnak minősített Pályázóknak

2008. június 24.

b)

Helyszíni szemle időpontja:

2008. július 3. 10 óra

c)

Kérdések postára adásának határideje:

2008. július 7-én 24 óra

d)

Pályaművek postára adásának

határideje:

2008. szeptember 23-án 24 óra

e)

Tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:

2008. november 3.                     

f)

Tervpályázat nyilvános bemutatása:     

2008. november 3.

A kiállítás időtartama 1 (egy) hónap

 

A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja:          
A tervpályázati részvételi dokumentációt (papíralapon és elektronikus formátumban) lehet átvenni személyesen, vagy postai úton a következők szerint:

-  A tervpályázati kiírás közzétételének napjától kezdve , 2008. április 9. (helyi idő szerint) munkanapokon 9-13 óra között, a részvételi jelentkezés benyújtásának napján 9 óráig a Lebonyolító Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája Budapest, V. Városház u. 9-11. IV. emelet 8. alatti címén, bruttó 120.000.- Ft előzetes befizetésének igazolása (banki átutalási megbízás, vagy feladóvevény) mellett.

-  A tervpályázati kiírás közzétételének napjától kezdve a Pályázó levélben vagy telefax útján kérelmezheti a dokumentáció postai megküldését a Lebonyolító Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája címén. A levélhez/faxhoz csatolnia kell a tervpályázati dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentumot.

 

A pályázók az eljárás I. szakaszában a tervpályázati részvételi dokumentáció ellenértékét Budapest Főváros Önkormányzata OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11784009-15490012 sz. számlájára történő átutalással egyenlíthetik ki.

Az átutalás közlemény rovatában a Főváros kéri az alábbi közleményt feltüntetni: ”Városháza Fórum tervpályázati dokumentáció”.

Kérdések felvetése:

Azok a személyek és szervezetek, akik a tervpályázati részvételi dokumentációt beszerezték,  a tervpályázati hirdetménnyel és tervpályázati részvételi dokumentációval kapcsolatban  kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a részvételi  határidő lejárta előtti 8. napig.
A Pályázóknak a kérdéseket írásban kell benyújtaniuk a Lebonyolító  Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája 1052 Budapest, Városház u. 9-11.  szám alatti címére, vagy a +36-1- 317 - 4805 telefaxszámra.

A határidőben feladott kérdésekre vonatkozó válaszokat a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság az eljárás első szakasza tekintetében legkésőbb a tervpályázati részvételi határidő lejártát megelőző negyedik napig egyidejűleg és írásban küldi meg a Pályázó által megadott címre, illetve faxszámra.  

A Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök

Ikvai- Szabó Imre

 

Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata

Társelnök

 

Fegyverneky Sándor

építész, országos főépítész

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Szakmai titkár

Schwarzuk Ágnes

építész

Magyar Építész Kamara

 

Tagok

 

 

 

Beleznay Éva 

 

építész,  mb. főépítész

Budapest Főváros Önkormányzata

 

Cselovszki Zoltán

 

építész , V. kerületi főépítész

Belváros-Lipótváros Önkormányzata

 

Steiner Pál

 

Stratégiai városfejlesztési tanácsnok

Budapest Főváros Önkormányzata

 

 

Dr. Gecser Szilvia

 

Kormányzati Koordinációs Központ

Budapest Főváros Önkormányzata

 

 

Jan Christiansen

 

építész

Koppenhága főépítésze

(BÉK és a MÉSZ közös delegáltja)

 

Martinez Lapena

 

építész

(BÉK és a MÉSZ közös delegáltja)

 

 

 

 

Nagy Bálint

 

 

építész

(BÉK és a MÉSZ közös delegáltja)

Póttag

 

 

Bojár Iván András

 

Városarculati tanácsnok

Budapest Főváros Önkormányzata

 

 

Bíráló Bizottság szakértői

 

 

 

 

Jogi szakértő

Dr. Bebők Gábor

 

Polgár&Bebők Ügyvédi Iroda

Szakértők:

 

Dr. Fiala István

építész, a szakértői csoport vezetője

 

Gauder Péter

 

építész, Studio Metropolitana

Urbanisztikai Kutató Központ Kht.

 

Gonczlik Tamás

Főpolgármesteri Hivatal főenergetikus

 

Pongrácz Katalin

 

építész, Főpolgármesteri Hivatal

Városrendezési Ügyosztály

 

Pásti Imre

 

Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály, Forgalomtechnikai Alosztály

 

Andor Anikó

 

LAND-A Kft. Táj- és kertépítészet

 

 

Liszkay Krisztina

 

Urban-Lis Stúdió Kft. városrendezési  szakértő, építész

 

Török András

 

várostörténész, Summa Artium Kht.

 

Mészáros Margaréta

 

CB Richard Ellis Kft.

ingatlanfejlesztés

 

Kardosné Ködmön Ildikó

 

Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája

 

Dr.Bródy Péter

 

Főpolgármesteri Hivatal,

városfejlesztés

 

Molnár Mihály

 

Főpolgármesteri Hivatal Védelmi és Gazdasági Ügyosztály 

 

Dr. Mezős Tamás

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

 

Ábrahám Sándor

Microorg Kft., költségszakértő

Közbeszerzési szakértő

Dr. Kovács Péter Balázs 

 

Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája

közbeszerzési tanácsadó

Technikai közreműködő

Horváth Zsolt

 

Horber Kft.

A tervpályázat díjazása:  

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 42 millió forint áll rendelkezésre. A keretösszegen belül a legmagasabb díj bruttó 18 millió forintnál nagyobb, illetőleg a megvételek összege bruttó 1 millió forintnál kisebb nem lehet.

 


Létrehozás időpontja: 2008-04-17 16:21:37
Utolsó módosítás időpontja: 2008-04-30 19:22:23
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 20108
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45686