KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Jelentős jogszabályváltozások 2021. januárjától

MÉK tájékoztató a 2021. január 1. napján hatályba lépett jogszabályváltozásokról (2021.01.13.)

Az év végén több, a szakmát érintő jogszabályi változás történt, amelyek legtöbbje január 1. napjától lépett életbe. Ezek egyeztetésében, véleményezésében a MÉK egyes örökségvédelmi jogszabályok kivételével nem vett részt.

Az e-epites.hu oldalán december 30-án a lakosság felé az alábbi tájékoztatót tettek közzé:

Változnak az épületenergetikai határidők. Az eddigi szabályozás szerint azon új épületek esetén ahol a használatbavétel 2020. december 31-ét követően valósul meg, már teljesíteniük kell a közel nulla energiaigényre vonatkozó szabályokat. Ez a határidő most kitolódott június 30-ára. Felhívjuk a figyelmet, hogy e határidő további megváltoztatására nem lesz lehetőség, ez az új határidő végleges. Ezt követően már csak közel nulla energiaigényű épületek vehetők használatba.

Meghosszabbodik az építési és a bontási engedély hatálya. Január 1-jétől megszűnik az építési és a bontási engedély hatályának meghosszabbítására irányuló hatósági eljárás, amely eddig lehetővé tette, hogy kérelemre 1+1 évvel meghosszabbíthatók legyenek ezek az engedélyek. Ezzel párhuzamosan az építési és a bontási engedély hatálya ugyanezen időtartamban megnövekszik. Ez építési engedély esetében például azt jelenti, hogy ezentúl 4 év áll rendelkezésre az építkezés megkezdésére, és további 6 év annak befejezésére. Ez a változás érinti a már kiadott engedélyeket is: ezek automatikusan meghosszabbodnak.

Építmények használatbavétele. Január 1-jétől a lejárt hatályú építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező építményen csak a tartószerkezetet vagy a hasznos alapterület érintő befejező építési munkák elvégzésére kell építési engedélyt kérni, az ezen kívül eső munkák elvégezhetők anélkül, hogy újabb engedélyt kelljen kérni a folytatáshoz. Ha az építmény nem rendelkezik hatályos építési engedéllyel, vagy a fővállalkozó kivitelező meghalt vagy megszűnt, a fővállalkozó kivitelező építkezést lezáró nyilatkozatát az építésügyi műszaki szakértő teheti meg.

Módosulnak a beépítési szabályok. A Kormány még inkább elő kívánja segíteni a kertvárosias lakóövezetekben a lakóépületek építését. Ennek érdekében a kertvárosias lakóövezetben növekszik a beépítési magasság, illetve ami még fontosabb, növekedett a telek maximális beépíthetősége (30%-ról 35%-ra). Ahogy eddig, úgy az önkormányzat egyedi módon továbbra is megállapíthat szigorúbb szabályokat ezeknél.

Egyszerű bejelentés kiterjesztése. Az otthonteremtés segítése, valamint a koronavírus-világjárvány negatív gazdasági következményeinek csökkentése, a nemzetgazdaság stabilitásának biztosítása, új munkahelyek megvédése és új munkahelyek megteremtése céljából a veszélyhelyzet idejére kiterjesztésre kerülnek az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó eddigi szabályok. Ennek alapján egyszerű bejelentéssel építhetővé válik a hat lakást meg nem haladó, de legfeljebb 1.000 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület is. Ezen új esetkörbe tartozó építkezések során az építtető választhat, hogy egyszerű bejelentéssel vagy hagyományos építési engedéllyel szeretné-e folytatni az építkezést.

Ezekben az esetekben – amennyiben az építtető az egyszerű bejelentést választja – egyeztetni kell az épület kitűzésének időpontját az építésfelügyeleti hatósággal, és az így egyeztetett időpontot az ÉTDR rendszerben öt nappal korábban be kell jelenteni. Erre azért van szükség, mert az építésfelügyeleti hatóság, az építtető és a fővállalkozó kivitelező kötelezően részt vesznek az új esetkörbe tartozó épület kitűzésén. Felhívjuk az építési folyamat résztvevőinek figyelmét, hogy a határidőben közölt kitűzés csak különösen indokolt esetben maradhat el.

Mivel az új esetkörben nagyobb lakóépületek is építhetők egyszerű bejelentéssel, fontos az állékonyságra kiemelt figyelmet fordítani. Ezért ezekben az esetekben nem elég az egyszerű bejelentési dokumentáció, hanem az építési engedélyezési eljárásnál megszokott kivitelezési dokumentációra lesz szükség. Ezen kívül amennyiben a hatóság ugyanazért az állékonyságot, az életet vagy az egészséget veszélyeztető állapot előidézéséért kétszer már szankciót alkalmazott, harmadszorra már az épület lebontását rendeli el. Az új esetkörre vonatkozik még néhány, az eddigiekhez képest eltérő szabály: nem kell kötelező tervezői művezetőt alkalmazni, a tervdokumentációban menet közben bekövetkezett változásokat pedig az eddigi 1 nap helyett 15 nappal a megvalósítás előtt kell bejelenteni. Fontos még kiemelni, hogy az új esetkörbe tartozó lakóépületek csak a 2020. december 30-án vagy azt követően megtett bejelentések esetén építhetők egyszerű bejelentéssel.

Az alábbi anyagban fel kívánjuk hívni a figyelmet az építészeti tervezéshez kapcsolódó jogszabály változásokra. Az egyes jogszabályoknál a módosított szövegek teljes terjedelemben szerepelnek, ugyanakkor érintettség esetén mindenképpen javasolt a teljes jogszabály tanulmányozása! A gyűjtemény nem teljes körű, nem tartalmazza a jogosultságokkal, nyilvántartásokkal kapcsolatos módosított jogszabályokat, illetve a kevésbé releváns változásokat. A gyűjtemény innen töltető le: Jogszabály változások_2021_01_01

A változással érintett jogszabályok listáját frissítjük honlapunkon, ezek mindegyike hamarosan elérhető lesz a hatályos jogszabályok menüpontban is. A változással érintett legfontosabb jogszabályok az alábbiak:

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (2021.02.01-től, majd 03.01-től ismét változni fog)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos eltérő szabályokról

487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (2021.03.01-tól változni fog)

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (2021.03.01-től változni fog)

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról (2021.01.13-től változik)

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről (változás 2020.01.13.-2020.02.08. közötti időszakra)

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről,
valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Otthonteremtési Programmal összefüggő egyes kormányrendeletek:

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

2033/2020. (XII. 29.) Korm. határozat az építőipari ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásról

 

2021. január 7.

 


Létrehozás időpontja: 2021-01-08 10:44:45
Utolsó módosítás időpontja: 2021-01-15 17:14:55
Cimkék: jogszabály, változás, 2021, mék, kamara; Beküldő: Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 24814
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46367