Aktuális

A MÉK 2003. november 21-i küldöttgyűlésén hozott határozatai

20/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 185 igen, 14 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 2003. évi költségvetési terv ¾ évi végrehajtásának és a 2004. évi „tervezett” költségvetés ismeretében a 2004. évi tagdíjat 32.000 Ft-ban, a 2003. évivel azonos módon állapítja meg. A MÉK 2004. évi tagdíjból való részesedését – a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzattól (a továbbiakban PGSZ) eltérő, a 2003. évivel azonos módon – az alábbiak szerint határozza meg:

- a 32.000 forintos tagdíjból 2000 forintot 100 %-ban, 30.000 forint után pedig a képlet (PGSZ 4. számú melléklete) alapján számított összeget kell a MÉK részére átadni;

- a külön névjegyzéken bejegyzett nem kamarai tagok után, a képlet szerint számított összeget kell a MÉK részére átadni;

- a többi kérdésben a PGSZ 5. szám melléklete szerint kell eljárni.

 

21/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 160 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a 104.§. Kamarai biztos kinevezése és jogállása, 3. bekezdéséből: „Kamarai biztos nem lehet az, aki a területi kamaránál bármely választott tisztséget tölt be,” szövegrészt törli.

 

22/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 139 igen, 30 nem és tartózkodás mellett a 104.§. A Szakmafelügyeleti Bizottság, 2. bekezdéséből: „A Szakmafelügyeleti Bizottság üléseire szavazati joggal meg kell hívni az adott ügyben illetékességi terület és szakterület szerint illetékes szakmai tagozat delegáltját.” szövegrészt törli.

 

23/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 138 igen, 14 nem szavazattal, 17 tartózkodás mellett elfogadja a kamarai biztosi hálózat létrehozására vonatkozó MÉK Alapszabály módosítási javaslatát.

 

24/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 119 igen szavazattal, 50 nem és tartózkodás mellett a Küldöttgyűlés Ügyrendjének 6.§ (2) bek. utolsó mondatát törli.

 

25/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 143 igen szavazattal, 26 nem és tartózkodás mellett a Küldöttgyűlés Ügyrendjének 12.§ (3) bekezdéséből a „küldött, illetve más felszólaló” szövegrészt törli.

 

26/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 169 egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy a küldöttgyűlésén megtárgyalásra kerülő szabályzattervezetekre, módosító javaslatokra, határozattervezetekre, vitaanyagokra beérkezett valamennyi módosító indítvány a küldöttek részére történő postázással egy időben kerüljön fel a Magyar Építész Kamara honlapjára.

 

27/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 169 egyhangú igen szavazattal elfogadja a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlésének ügyrendjét.

 

28/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 145 igen, 11 nem szavazattal, 13 tartózkodás mellett elfogadja a MÉK versenyszabályzatának szerzői jogi részére vonatkozó koncepcióját az elhangzottak figyelembevételével és azzal, hogy az nem tartalmazza a belsőépítészetre, valamint a terület- és településrendezésre vonatkozó részeket.

 

29/2003. (XI.21.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 165 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett felkéri a Magyar Építész Kamara Elnökségét a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 60.§-ra vonatkozó módosító indítvány elkészítésére és törvénymódosítás kezdeményezésére.

 

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság póttagjaira történő szavazás eredménye: a leadott szavazatok száma 190, ebből érvényes 186, érvénytelen 4.

Bizottsági póttagnak megválasztásra került Müller Mária 160 szavazattal  és Bolberitz Henrik 140 szavazattal.