Aktuális
A MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2015. évi költségvetés tervezetét azzal, hogy ennek részeként az éves tagdíjat 54.000 Ft-ban állapítja meg, 51 igen, 109 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.

2/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2015. évi költségvetés tervezetét 122 igen, 34 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként az éves tagdíjat 50.000 Ft-ban állapítja meg.

MÉK 2015. évi elfogadott költségvetése

 

3/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlés az alábbi csatlakozó módosító indítványokat 13 igen szavazattal nem fogadja el.

2.A) Kiegészítés a b.)-hez: A testület jelentős szakmai ügyekben állásfoglalást ad ki.

2.B) Kiegészítés a c.)-hez: évente legalább négy alkalommal.

2.C) Kiegészítés az f.)-hez: korelnök vagy az általa kijelölt személy.

2.D) Kiegészítés a g.)-hez: kihelyezett ülés esetén hozzászólási joggal: a társrendező területi kamara elnökségét, felügyelő bizottságának elnökét. A területi kamarák elnökeit szavazati jog illeti meg, egységes állásfoglalások kiadása érdekében.

2.E) Kiegészítés a h.)-hoz: A kihelyezett testületi ülések lebonyolítását a MÉK elnöke és a területi kamara elnöke közösen szervezi, és közösen állapítja meg a napirendi javaslatot.

2.F) Kiegészítés a j.)-hez: A testület véleményét ill. állásfoglalását – a testületi ülések tárgyalásának eredményét – a MÉK elnöke teszi közzé a MÉK honlapon.


4/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése a 2.G  csatlakozó módosító indítványt 2 igen szavazattal nem fogadja el.

 

5/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 121 igen, 1 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 3.9 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3.9 A területi elnökök testülete

a.) A területi elnökök testülete (a továbbiakban: testület) az országos elnökség tanácsadó, döntés-előkészítő testülete. Tagjai a területi elnökök.

b.) A testület az építész kamarákat érintő ügyekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít.

c.) A testületet a MÉK Elnöke hívja össze.

d.) A MÉK Elnöke 30 napon belüli időpontra köteles összehívni a testületet, ha azt

  • az elnökség többsége, vagy
  • a felügyelő bizottság, vagy
  • legalább három területi elnök írásban indítványozza.

e.) A MÉK elnöke az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles elektronikus úton megküldeni az ülés meghívóját.

f.) A határidők eredménytelen eltelte esetén a területi kamarák elnökei közül a legidősebb (korelnök) jogosult és egyben köteles a testület haladéktalan összehívására.

g.) A testület ülésére meg kell hívni:

  • a területi kamarák elnökeit,
  • a MÉK Elnökét, alelnökeit és elnökségi tagjait, valamint a felügyelő bizottság elnökét.

h.) A testület ülése lebonyolításának megszervezése a MÉK elnök vagy az f) pont szerinti esetben a korelnök feladata.

i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.

j.) A TET üléseiről emlékeztetőt kell összeállítani, amelyet a meghívottaknak 15 napon belül elektronikus úton meg kell küldeni.”

 

6/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 127 igen, 2 nem és 5 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 3.3.4. ai) pontját az alábbiak szerint módosítja:

a.) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a kamarai törvényben meghatározottakon túl:

„ai.) a költségvetési terv megvitatása és elfogadása, ezzel összefüggésben:

  • az éves tagdíj összegének meghatározása, továbbá
  • a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatban a területi kamarák által az országos kamarának fizetendő tagdíjrészesedés rendszerének, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj összegének és a nyilvántartási díjrészesedés rendszerének megállapítása, valamint
  • felhatalmazni az elnököt hitel felvételére, ill. a MÉK vagyontárgyára jelzálog bejegyeztetése,”

 

7/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 131 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 4.1.3. c) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A tagdíj mértékére vonatkozó javaslatot a területi kamarákkal előzetesen egyeztetett módon kell a küldöttgyűlés elé terjeszteni és jóváhagyni.”

 

8/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 132 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 4.1.2. és 4.1.3. és 4.1.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4.1.2 A költségvetés

a.) A pénzügyi év lezárultát követően a MÉK Elnöksége elkészíti és megvitatja a kamara előző évi költségvetési beszámolóját és a tárgyévre vonatkozó költségvetési tervét, annak részeként a tagdíj összegére vonatkozó javaslatát, amelyet legkésőbb a tárgyévben április 15-ig küldöttgyűlés elé terjeszt.

b.) A költségvetési tervet úgy kell megállapítani, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban legyenek. hitelfelvétel, jelzálog alapítása csak a küldöttgyűlés határozatával lehetséges.
c.) A költségvetési terv tartalmi részletezettségének meghatározása a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatában történik.

4.1.3 A MÉK bevételei

a) Az országos kamara a működésével járó költségeket a következő bevételekből fedezi:

aa) a tagdíj - és az éves névjegyzéki nyilvántartási díjrészesedésből,

ab) az eljárási, valamint igazgatási szolgáltatási díjakból,

ac.) bírságokból, regisztrációs és adminisztrációs díjakból,

ad) a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból,

ae) az egyéb (gazdasági tevékenység, pályázatok) bevételeiből.

b.) A MÉK egyes szolgáltatásaiért fizetendő díjakat az elnökség a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatában rögzítettek szerint díjtáblázatban állapítja meg.

4.1.4 Az egyes díjfajták

Az egyes eljárásokban fizetendő díjakat és azok mértékét jogszabály, a küldöttgyűlés által elfogadott MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata, továbbá a MÉK Elnöksége állapítja meg.”

 

9/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 123 igen, 6 nem és 4 tartózkodás mellett a MÉK PGSZ 5.3. pontját az alábbi (4) bekezdéssel egészíti ki:

„(4) A tagdíjrészesedés február 28-ig történő egyösszegű befizetése esetén a feladandó összeg a jegybanki alapkamattal csökkenthető.”

 

10/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 127 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett a PGSZ 4.6. pontja Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj mértéke - ha jogszabály másként nem rendelkezik – a mindenkori tagdíj 30%-a (ezer Forintra kerekítve) személyenként, amelyet egy összegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig.”


11/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 106 igen, 5 nem és 13 tartózkodás mellett javasolja a PGSZ eredeti 4.7.2 Az önkéntes szolgáltatási díj (1) – (3) bekezdések megtartását.

A pont megtartásával az erre hivatkozott pontokat és utalásokat vissza kell állítani.

 

12/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 122 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a PGSZ eredeti 4.2.4. pont (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(3) Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel, a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. A kedvezmény a jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

 

13/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 96 igen, 20 nem és 10 tartózkodás mellett a PGSZ eredeti 4.2.4. pont (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(2) Az a nyugdíjas, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.

 

14/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 83 igen, 28 nem és 17 tartózkodás mellett a PGSZ eredeti 4.2.4. pontját az alábbiak szerint nem módosítja:

(1) A 75. életévét tárgyév január 1. napjáig betöltő kamarai tag számára a tagdíjfizetés önkéntes, a 70. életévét tárgyév január 1. napjáig betöltő kamarai tag a tagdíj 30 %-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.

 

15/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 92 igen, 16 nem és 16 tartózkodás mellett a PGSZ eredeti 4.2.4. pont (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) A 70. életévét – 2015. december 31. napjáig – betöltő kamarai tag számára a tagdíjfizetés önkéntes.

 

16/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 126 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat elektronikusan közzétett módosításait a megszavazott módosító indítványok szerint elfogadja.

 

17/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Szakmai cím adományozási szabályzat rendelkezéseit 117 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett az alábbiak szerint egészíti ki:

„3.6. A MÉK elnökség szakmai ajánlása szerinti posztgraduális képzések esetén a 3.1. szerinti mellékletet nem kell csatolni.

4.6. a) A címadományozás szolgáltatás díja 30.000 Forint, amelynek 2/3 része a 2.1. a)- e) pont esetén a MÉK részesedése, a 2.3. pontban foglalt esetek kivételével.

b) A címadományozás elbírálásának feltétele a szolgáltatási díj befizetése a területi kamarához, a 4.3. pont szerinti szakértői vélemény elkészítése feltétele a „részesedés” átutalása a MÉK részére.

5.5. a) A fellebbezés szolgáltatás díja 30.000 Forint, amelyet a területi kamarához kell befizetni, és amelynek 2/3 része a MÉK részesedése.

b) A fellebbezés elbírálásának feltétele a „részesedés” átutalása a MÉK részére.”

 

18/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Szakmai továbbképzési szabályzat rendelkezéseit 105 igen, 9 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbiak szerint módosítja:

„(5.1) Szakmai továbbképzés:

A Rendeletben kötelezetteknek továbbképzési időszakonként minimum 20 továbbképzési pontot kell megszerezni, az (5.5) pont figyelembevételével.

(5.5) Annak, akinek a 70. életévének betöltése után jár le a továbbképzési időszaka, annak ebben és az ezt követő továbbképzési időszakokban legalább 5 továbbképzési pont megszerzését kell igazolnia, a további 15 továbbképzési pont megszerzése önkéntes.

A (7.6.) törlésre kerül.”

 

19/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 125 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett az Alapszabály, a Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat, a Szakmai cím adományozási szabályzat és a Szakmai továbbképzési szabályzat módosításait a MÉK honlapján történő közzététel másnapján lépteti hatályba.

Felhatalmazza az Elnökséget, hogy az esetlegesen előforduló számozási és koherencia hibákat kijavítsa.