Aktuális
A MÉK 2015.11.27-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2015.11.27-i Küldöttgyűlésének határozatai

29/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2016. évi költségvetés tervezetét 157 igen, 6 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta azzal, hogy ennek részeként az éves tagdíjat 50.000 Ft-ban állapítja meg.

30/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 163 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett a PGSZ 4.8.1. pont (3) és (4) bekezdéseit az alábbiak szerint módosította: „(3) Az első fokon eljárt etikai-fegyelmi bizottság fegyelmi tanácsa jogerős és végrehajtható etikai-fegyelmi határozatában kiszabott pénzbírság, valamint eljárási költség annak a területi kamarának a bevételét képezi, melynek etikai-fegyelmi bizottsága, az első fokú eljárást lefolytatta. (4) Amennyiben az első fokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott pénzbírság összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során az eljáró másodfokú bizottság határozatában  változatlanul helyben hagyta, akkor a pénzbírság összege az első fokon eljáró területi kamarát illeti meg. Amennyiben az első fokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott pénzbírság összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során, a másodfokon eljáró bizottság határozatában úgy módosítja, hogy annak összege növekszik, akkor az eredeti pénzbírság összege az első fokon eljáró területi
kamarát, a növekmény összege a MÉK-et illeti meg.”

31/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 164 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett a PGSZ 4.8.1. pontot az alábbi bekezdésekkel egészítette ki:
„(7) Ha több eljárás alá vont személlyel szemben ugyanazon etikai-fegyelmi eljárásban jogerős és végrehajtható fegyelmi büntetés kerül kiszabásra, úgy az első- és másodfokú eljárási költséget az elmarasztalt eljárás alá vont személyek egymás között egyenlő arányban kötelesek viselni.
(8) Ha több panaszos ugyanazon etikai-fegyelmi eljárásban előterjesztett panasza alapján indult etikai fegyelmi eljárás jogerős és végrehajtható határozattal megszüntetésre került, úgy az elsőés másod-fokú eljárási költséget a panaszosok egymás között egyenlő arányban kötelesek viselni.
(9) Ha a panaszt a területi, vagy az országos kamara, annak bármely tisztségviselője, titkára, vagy szerve terjeszti elő, mentesül a panaszos az eljárási költség megfizetése alól, ha a fegyelmi eljárás jogerős és végrehajtható határozattal megszüntetésre került.”

32/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Szakmai cím adományozási szabályzat 2.8 pontját és 4.3 pontját 168 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint módosította:
„2.8 Műemlékek területén gyakorlott címet a szakterületén az kaphat (...)” „4.3: A 2.1 b) – e) és i) pontok esetében a titkár a benyújtott kérelmet és mellékleteit szakértői vélemény megkérése céljából továbbítja a szakterület szerinti tagozat döntés-előkészítő testületéhez, (…)”

33/2015. (11.27.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 169 igen szavazattal egyhangúlag a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat és a Szakmai cím adományozási szabályzat módosításait 2016. január 1-én lépteti hatályba. Felhatalmazza az Elnökséget, hogy az esetlegesen előforduló számozási és koherencia hibákat kijavítsa.