Aktuális

A Magyar Építész Kamara 2013. április 5-i küldöttgyűlésének határozatai

1/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel Markos Anikó és dr. Hajnóczi Péter tagokat kérte fel a jegyzőkönyv hitelesítésére.

2/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel Pavlánszky Évát és Molnár Emesét a jegyzőkönyv-vezetésre, Kalo Emese, Báthory Csaba, Tutervai Mátyás, Németh László, Kocsárdi István, Zábránszkyné Papp Klára és Gráf Ottó tagokat szavazatszámlálásra kérte fel.

4/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel O. Ecker Juditot kérte fel levezető elnöknek.

5/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással, 1 nem szavazat mellett a kiegészített napirendet elfogadja.

6/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással – egy tartózkodás és egy ellenszavazattal meghozott döntéssel a tárgynapi tanácskozás időkereteit az alábbiak szerint állapította meg:
a.) előterjesztő: 5 perc
b.) hozzászólások: 2-2 perc,
c.) válasz: 1 perc. 

7/2013.(04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Elnökének az Elnökség 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját 78 igen, 11 nem szavazattal, 42 tartózkodás mellett elfogadja.

8/2013.(04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2012. évi költségvetésről szóló beszámolót 71 igen, 19 nem szavazattal,41 tartózkodás mellett elfogadja.

9/2013.(04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. működéséről és a 2012. évi költségvetéséről szóló beszámolót 78 igen, 9 nem szavazattal, 43  tartózkodás mellett elfogadja

10/2013.(04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi bizottság 2012. évi beszámolóját 129 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

11/2013.(04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolóját 114 igen, 2 nem szavazattal, 18 tartózkodás mellett elfogadja.

12/2013.(04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2013. évi költségvetés-tervezetét és 2013. évi programját 76 igen, 9 nem szavazattal, 26 tartózkodás mellett elfogadja.

12 /2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése 109 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 3.3.4/b. pontjára vonatkozó módosítási javaslatot  „A fenti felsorolás ae, ag,ai, valamint aj pontjairól a Küldöttgyűlés csak az illetékes Felügyelő bizottság véleményének ismeretében dönthet.” elfogadja.

13/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése 103 igen, 0 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 3.4.1.e. pontjára vonatkozó módosítási javaslatot „Az Elnökség a Küldöttgyűlés által elfogadott költségvetés alapján dolgozik és szervezi annak végrehajtását. Az éves költségvetés jóváhagyásáig az előző évi költségvetés előirányzatainak időarányos részéig kötelezettséget vállalhat. A kiadás fő előirányzatain belül indokolt esetben átcsoportosíthat, melyről a költségvetési beszámolóban indokolást készít. Az átcsoportosítás részletes szabályairól a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzata rendelkezik. Az Elnök előterjesztése alapján az elnökség jóváhagyja a mérleget és eredmény kimutatást.”  elfogadja.

14/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése 31 igen, 55 nem szavazattal, 24 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 4.1.2.a) pontjára vonatkozó módosítási javaslatot „A költségvetési tervet a MÉK Elnöke vezetésével az Elnökség dolgozza ki és azt legkésőbb a tárgyév március 15-ig a küldöttgyűlés elé terjeszti.” nem fogadja el.

15/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése 96 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi Szabályzatának 4.5.3. pont (3) bekezdésére vonatkozó módosítási javaslatot „Mentesül a tárgyévi névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetése alól:
a.) a névjegyzéki eljárásban az Étv. 58. § (3) a.) pontja szerinti igazgatási-szolgáltatási díjat  fizető személy,
b.) a tárgyévben önkéntes szolgáltatási díjat fizető személy.” elfogadja.

16/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése 54 igen, 20 nem szavazattal, 26 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi Szabályzatának 4.6. pont - az (1) bekezdésére vonatkozó módosítási javaslatot „(1) Névjegyzéki nyilvántartási díjat kötelesek fizetni:
- a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező személyek, valamint azon kamarai tagok, akik bármely okból felfüggesztett  tagsági jogviszonyuk mellett, kamarai tagsághoz nem kötött névjegyzéki bejegyzéssel rendelkeznek.
- a szolgáltatási tevékenységet bejelentés alapján végző személyek” nem fogadja el.
 
17/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése 44 igen, 25 nem szavazattal, 37 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi Szabályzatának 4.6. pont - az (1) bekezdésére vonatkozó módosítási javaslatot
„a 4.6. pont  (1) bekezdésének számozása (2)-re változik, s az új (2) bekezdés a vastagon szedett  szövegrésszel egészül ki: A névjegyzéki nyilvántartási díjfizetési  kötelezettség  a tagsági jogviszony felfüggesztését követő év január 01. napjával, tagsági jogviszonnyal nem rendelkező személy esetén  a névjegyzéki bejegyzésére vonatkozó határozat, illetve a szolgáltatás bejelentése tudomásulvételének jogerőre emelkedésével kezdődik, s mindaddig fennáll, amíg a névjegyzéki bejegyzés jogerősen meg nem szűnik, illetve a tagsági jogviszony helyreállításra nem kerül. A tagsági viszony évközben történt helyreállítása esetén a már befizetett névjegyzéki nyilvántartási díj nem jár vissza.”  nem fogadja el.

18/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése 95 igen, 0 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi Szabályzatának 4.6. pont - (5) bekezdésére vonatkozó módosítási javaslatot „A névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetésének elmaradása esetére a jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni, továbbá a meg nem fizetett nyilvántartási díj 50 %-ának megfelelő mértékű, éves késedelmi díjat kell felszámítani,  mely  területi kamara bevételét képezi.”  elfogadja.

19/2013. (04.05.) sz. MÉK kgy határozat.
A MÉK Küldöttgyűlése 51 igen, 26 nem szavazattal, 28 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi Szabályzat 5.3. pont (1) bekezdésére vonatkozó módosítási javaslatot  „A részesedés megfizetésének módja
(1) A tagdíjrészesedést az alábbiak szerint kell a MÉK részére átutalni:
I. részlet:     az 5.2 szerinti éves tagdíjrészesedés 25 %-a, határidő március 20.
II. részlet:     az 5.2 szerinti éves tagdíjrészesedés 25 %-a, határidő június 20.
III. részlet: az 5.2 szerinti éves tagdíjrészesedés 25 %-a, határidő  szeptember 20.
IV. részlet:     az éves tagdíjrészesedés fennmaradó része, melyet a tárgyi év november 30. napján nyilvántartott aktív taglétszám figyelembevételével kell maghatározni az 5.2 szerinti részesedési arány képlettel. Határidő december 10.”  nem fogadja el.